Thursday, May 27, 2010

ျမန္မာ ေဖာင့္ေရးသားနည္း.....(by 2003)

english key word က ရွင္းသည္ key တစ္ခုကို ႏွစ္လုံးသုံးႏိုင္သည္။
shift နဲ႔ တြဲသုံးလိုက္ရင္း မူရင္း၏ အႀကီး(သို႔)အေသးကိုရရွိမည္။

ေဇာ္ဂ်ီရဲ့ ျမန္မာလက္ကြက္မွာေတာ့ key တစ္ခုတည္းမွာ key word ေလးလုံးရႏိုင္သည္။
ဥပမာ- က တစ္လုံးတည္းမွာ-> က ၊ - ၠ ၊ -႔ ၊ ဉ ဆိုၿပီး ေလးလုံးရပါမယ္။
ဘယ္လိုရႏုိင္လဲ ေအာက္မွာၾကည့္ၾကတာေပါ့။
u = က
shift + u = -႕
u + alt + Ctrl = - ၠ
shift + u + alt + Ctrl = ဉ

တစ္ျခားစာလုံးေတြကိုလည္း စမ္းသပ္ၾကည့္ပါလား။ ပါဥ္ဆင့္မရေသးတဲ့လူေတြအတြက္ေပါ့။
ပါဥ္ဆင့္ေတာ္ေတာ္မ်ားက key +alt + Ctrl = ပါဥ္ဆင့္ အကၡရာ ရတတ္ပါတယ္။
ဒီေလာက္ေျပာျပရုံနဲ႔ အကုန္တတ္သြားမယ္ဆုိတာ ယုံၾကည္မိပါတယ္။

ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္နဲ႔ ေလ့လာစရာအခ်ဳိ႕ကို ဆက္ၾကည့္ၾကမယ္။

ဤ = Ctrl + Alt + T
၌ = Ctrl + Alt +Y
၍ = Ctrl + Alt + I
ႆ = Ctrl + Alt + O ( ျပႆနာ )
၊ -ၭ = Ctrl + Alt + 2 (ပုံသဏၭန္)
ဣ = Shift + Ctrl + Alt +4 ( ဣေႁႏၵ )

အေပၚမွာ ျမင္လား ေႁႏ ရရစ္ကိုသုံးတာ ေလ့လာမယ္ေနာ္။ ေျႏၵ နဲ႔ ေႁႏၵ မတူတာ သတိထားပါေလ။
ႁ = Ctrl + Alt + M (ေႁမြ )
ႂ = Shift + Ctrl + Alt + M ( ႂကြက္ )
ႀ = Shift + B ( ႀကီး )
ၿ = Ctrl + Alt + N ( ၿမိဳ႔ )
ႄ = Shift + Ctrl + Alt + J (ႄကိြ)
ႃ = Ctrl + Alt + J ( ႃခိြ )

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေအာက္ကျမစ္ကို full stop နဲ႔ မသုံးပါနဲ႔။
-့ = H ( က့ံ )
-႔ = Shift + Y ( နဲ႔ ) ဒီမွာေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။
-႕ = Shift + U ( ေတြ႕ ) ဒီမွာေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။

တစ္ခါတည္းေျပာဦးမယ္ ငွက္ကိုေရးရွာမွာ ဌက္ဟုမေရးပါႏွင့္။
င + -ွ + က + -္ = ငွက္ျဖစ္ပါသည္။
ဌ + က + -္ = ဌက္ မဟုတ္ပါ။

ေနာက္ထပ္မွားတတ္တာကေတာ့ မႏၱေလးပါခင္ဗ်ား။
Shift + Ctrl + Alt +W = -ၲ ( မႏၱေလး)
Ctrl + Alt + W = -ၱ ( အတၱ )

အထက္ပါပုံစံအတိုင္း
Shift + Ctrl + Alt +X = -ၴ ( ဂႏၱ၀င္ )
Ctrl + Alt + X = -ၳ ( ၀တၳဳ )

ေအာက္ကမွားတတ္တာ မသိမိတာေတြ။
Ctrl + Alt + K = -ႉ ( အမႉးထား၍ )
Shift + I = -ႈ ( အမႈ )
Shift + Ctrl + Alt + S = -ႇ ( ေညႇာ္ )

ကၽြန္ နဲ႔ က်ြန္ ကိုၾကည့္ပါ။ အမွန္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
Shift + R = -ၽြ (ကၽြန္ )
Shift + W = -ၽႊ ( ခၽႊဲ )
Shift + Q = -ွ် ( လွ်ာ )
Shift + Ctrl + Alt + N = -ၩ ( မဇိၩမပဠိပဒါ )
Ctrl + Alt + S = -ၽ ( ကၽ - တစ္ခုခု အတြက္ေပါ့ ကၽၳ ဆိုတဲ့စာမရွိေပမဲ့ အဲဒီေနရာမွ အျခားတစ္ခုခုထည့္မယ္ဆိုရင္ေပါ့ )
Shift + T = -ႊ ( အလႊာ )

ဉ = Shift + Ctrl + Alt + U ( ဉာဏ္ပညာ ) ဒီမွာေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။
ၫ = Ctrl + Alt +N ( ၫြတ္တြား = ညအတြက္ ၀ဆြဲထည့္ရင္ေပါ့။ )
ညဥ့္ ကိုၾကည့္ပါ ည ႏွင့္ အကၡရာဥ ကိုသုံးထားသည္။ အေပၚရွိအကၡရာသည္ ညကေလး( ဉ) ျဖစ္သည္။

ပ႒န္း နဲ႔ ဌာန္ ကိုေရးရာမွ မမွားဖို႔လိုပါတယ္။ ႒ သည္ ဌ ႏွင့္ ဍ သို႔ ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပမာ- ပ႒န္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရာတြင္ ပဌ္ + ဍါန္းဟူ၍ ရပါသည္။
Shit + = ႒ ( မိစာၦဒီ႒ိႀကီး )
Shit + X = ဌ ( ဌာနဆိုင္ရာ )

အက်ၤီ နဲ႔ အက်ႌ မတူျပန္ဘူးေလ။
Shift + Ctrl + Alt + D = -ႌ ( အက်ႌ )
Shift + Ctrl + Alt + L = -ႋ ( သၿဂႋဳဟ္ or ၀ကႋက=ေကာက္ေကြ႔ေသာ )
Ctrl + Alt + D = -ႎ ( တာ၀တႎသာ )
Ctrl + Alt + L = -ႍ ( စႀကႍ )

အခုေဖာ္ျပမွာကေတာ့ အသုံးနည္းတဲ့စာေတြ အေရးႀကဳံရင္သိထားဖို႔ေပါ့။
ၯ = Shift + Ctrl + Alt + 1 ( ဇီ၀ိတ၀ၯနေဆးက်မ္း = သက္ရွည္နည္းေဆးက်မ္း or ၀ၯမာန = ထမင္းပြဲပုံ )
၊ -ၬ = Ctrl + Alt + 3 (နႏိၵယာ၀ဋဆိုတာ ဋ ကို ႏွစ္လုံးဆင့္ထားတာပါ။ )
႗ = Ctrl + Alt +- (ေတေဇာသံ၀႗ = မီးဓာတ္ပ်က္စီးျခင္း )

အမူဠု ဒါကေတာ့ သိထားရုံပါ။ ဠု ဆုိတာ ဠ ကို ႏွစ္လုံးဆင့္ထားတာပါ။ ဠ ႏွစ္လုံးဆင့္ဖို႔ရာ key word မပါေတာ့ အဲဒါနဲ႔ နားလည္သေဘာေပါက္အသုံးျပဳထားျခင္းပါ။ လႅ လို႔ ေရးလို႔ရေပမဲ့ မေရးတာဟာ ကိုေဂ်ရွင္းျပတာကေတာ့ ေရွးဆရာေတြက ေရးတာကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ မေက်ာ္လြန္လိုေသာအားျဖင့္ မေရးတာပါတဲ့။
ကိုေဂ်က အဲဒါနဲ႔ ဟာသ တစ္ခုေျပာေသးတယ္။

သခၤါေရးရာမွာေတာ့ ဒုကၡေတာ္ေတာ္ေရာက္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကား သခၤ ါဆိုတာကို ရွင္းရွင္းေရးမရဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲအတြက္ key word မပါဘူးထင္တာပဲ။ Font လက္ကြက္ပုံကို ၾကည့္ကိုမၾကည့္မိဘူး။သိရင္လည္းေျပာျပသြားေပါ့ဗ်ာ။


ေနာက္ျပီး ျမန္မာလက္ကြက္ က်င့္သူမ်ားအတြက္ ကိုေလးေမာင့္စံ ရဲ ့ကြန္မန္ ့ေလးကလည္း မွတ္သားစရာမို ့ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္....။

Comment by lay maunt sam on January 21, 2010 at 3:56am
**က ကိ ကု ေက ကဲ ေကာ ကံ ကုိ ** စျပီး အကၡရာအားလုံး ျပီးေအာင္ရုိက္။ ေနာက္ က်..ၾက..ကြ..မွ...စတာေတြရုိက္။ ကက္ ေကာက္ ကုိက္ ကင္ ကင့္ ကင္း ကစ္ ကဥ္ ကဥ့္ ကဥ္း ကည္ ကည့္ ကည္း
ကတ္ ကိတ္ ကုတ္ ကန္ ကန္႕ ကန္း ကိန္ ကိန္ ကိန္း ကုန္ ကုန္ ကုန္း ကပ္ ကိပ္ ကုပ္ ကမ္ ကမ့္ ကမ္း ကိမ္ ကိမ့္ ကိမ္း ကယ္ ကယ့္ စသည္ျဖင့္ အကၡရာ ၂၆ လုံး ျပီးေအာင္ ရုိက္။ ၂ ရက္ နဲ႕ ရုိက္တတ္တယ္။ အဲ့ဒါျပီးမွ သတင္းစာ တစ္ခုေလာက္ ရုိက္လုိက္။ လက္ကြက္ေတာ့ အရင္ သိထားရမွာေပါ့။

No comments:

Post a Comment